โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องฟักไข่รีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพพันธุ์ แก้วกันใจ

  • นิเวศน์ บุตตาคำ

  • รณฤทธิ์ สุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉวีวรรณ อ้นโสภา

  • บุษบา เสนาธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p79

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องฟักไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกเราประสบปัญหาขยะล้นเมือง และขยะบางชนิดย่อยสลายได้ยาก เช่น โฟม ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยาก ดังนั้นโครงงานนี้จึงได้มีการรีไซเคิลลังโฟมเก่า ๆ มาประดิษฐ์เป็นเครื่องฟักไข่ โดยใช้หลักการเดียวกับเครื่องฟักไข่ขนาดใหญ่ เครื่องฟักไข่รีไซเคิลนี้มีประสิทธิภาพในการฟักไข่ได้ผลดี สามารถฟักไข่ได้ผลถึง 86.87 ใช้เวลาใกล้เคียงกับการฟักโดยธรรมชาติและใกล้เคียงกับเครื่องฟักขนาดใหญ่ เครื่องฟักไข่ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะต้นทุนต่ำ สามารถฟักไข่ได้ประมาณ 40-60 ฟอง นับว่าเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย