โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเห็ดนางฟ้าภูมิปัญญาเยาวชนไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฏิญญา กุมสันเทียะ

  • ปริวัตร เปลี่ยนศิริ

  • ภัทฐิกรณ์ พรมเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิติพงศ์ พรมเมือง

  • จันทร์คำ จุมปูโสด

  • ประดับ เดือนจันทร์ฉาย

  • ยุพิน ปงรังสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเพาะเห็ด เห็ดนางฟ้า

  • วัสดุเหลือใช้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวัตถุดิบทดแทนในการเพาะเห็ดนางฟ้าแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งมีราคาสูง วัสดุที่ใช้ในการทดลองได้แก่ วัสดุเหลือใช้ตามธรรมชาติ เช่น กากมะพร้าว ซังข้าวโพด ฟางข้าว เปลือกข้าว ผักตบชวา และเปลือกแปจี วิธีการทดลองคือนำวัสดุที่ใช้ทดสอบมาหั่นแล้วจึงนำไปปั่น จากนั้นนำไปตากจนแห้ง เสร็จแล้วนำไปบรรจุถุงรดน้ำให้ชุ่ม พร้อมกับใส่เชื้อเห็ดแล้วนำมานึ่งจากนั้นจึงนำมาเพาะเห็ดและหาส่วนผสมที่ใช้เพาะเห็ดได้ดีที่สุด โดยทำการบันทึกผลผลิตที่เก็บได้ใช้เวลา 3 – 4 เดือน ผลการทดลองพบว่าวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดนางฟ้าได้ใกล้เคียงกับขี้เลื่อยยางพาราคือ กากมะพร้าว รองลงมาคือ ซังข้าวโพด มื่อนำกากมะพร้าวและซังข้าวโพดมาทำเป็นอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดและเพิ่มอาหารเสริม ปริมาณผลผลิตที่ได้ก็ใกล้เคียงกับเห็ดที่เพาะจากการยางพารา ประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้เพาะเห็ด ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน และลดขยะ