โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางปลอดมลพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิดชนก นันทะใจ

  • สายฝน ดิษฐคำเหมาะ

  • อาทิตยา บูลย์ประมุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประดับ เดือนจันทร์ฉาย

  • รัชนี บุญธรรมมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถาง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระถางต้นไม้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ กระถางพลาสติกและกระถางดินเผา ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษขึ้นทั้งสองประเภท กระถางดินเผาก่อให้เกิดก๊าซพิษระหว่างกรรมวิธีการผลิต กระถางพลาสติกมีปัญหาในการกำจัด คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาหาเศษวัสดุธรรมชาติมาประกอบเป็นกระถาง เศษวัสดุ ดังกล่าวได้แก่ ฟางข้าว กาบมะพร้าว และขี้เลื่อยโดยนำมาผสมในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยมีแป้งเปียกเป็นตัวประสาน ต่อจากนั้นนำไปศึกษาระยะเวลาการใช้งานของกระถางโดยการนำไปใช้ปลูกต้นไม้ พบว่ากระถางนี้มีระยะเวลาการใช้งานประมาณ 12 เดือนและสามารถใช้เพาะชำต้นไม้โดยไม่ต้องย้ายพืชลงดิน สามารถฝังลงดินและย่อยสลายได้ในเวลาเพียง 7 วัน คณะผู้จัดทำยังได้ศึกษาปรับอัตราส่วนของฟางข้าว กาบมะพร้าว และขี้เลื่อยให้เหมาะสมกับการทำเป็นถุงเพาะชำปลอดพิษ ซึ่งพบว่าการใช้ฟางข้าว : กาบมะพร้าว : ขี้เลื่อย ในอัตราส่วน 2 : 1 : 1 จะเหมาะสมที่สุดเพราะมีความคงทนสูงแช่น้ำไม่ยุ่ย ปั้นง่าย และย่อยสลายได้ภายในเวลา 7 วัน