โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องควบคุมหญ้าร้ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภาพร จันต๊ะ

  • ภาณุพล คุ้มสุพรรณ

  • มัลลิกา เครือคำวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพนธ์ แสนคำ

  • ประดับ เดือนจันทร์ฉาย

  • เอกภพ ก้อนลม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้ใบตองกล้วยในการควบคุมการงอกของวัชพืช โดยใช้กล้วยชนิดต่างๆ ใบตองกล้วยที่นำมาทดลองได้แก่ ใบตองกล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยตานี กล้วยน้ำว้า ทำการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมการงอกของวัชพืช เช่น หญ้า จากการทดลองพบว่ากล้วยตานีสามารถควบคุมวัชพืชได้ดีที่สุด จึงนำส่วนต่างๆของกล้วยตานีมาทดสอบ ได้แก่ ส่วนใบ ส่วนก้าน ทั้งใบและก้าน ลำต้น ดอกและผล และใบตองแห้ง พบว่า ส่วนของใบและก้าน ควบคุมการงอกของวัชพืชได้ดีที่สุด จากนั้นนำใบตองไปสับ คั้นน้ำ ปั่นใช้เฉพาะกาก ปั่นใช้ทั้งน้ำและกาก แล้วนำไปทดสอบกับดินที่เคยมีหญ้าขึ้น พบว่าการปั่นใบตองที่ใช้ทั้งน้ำและกาก สามารถควบคุมหญ้าได้ดีที่สุด และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำสารสกัดไปใช้ คือ ใบกล้วยตานีพร้อมก้าน 500 กรัม/น้ำ 300 มิลลิลิตร ซึ่งสามารถควบคุมวัชพืชได้เป็นเวลา 3 สัปดาห์