โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตมหัศจรรย์ของปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทนิตย์ นาอุดม

  • ปรีชา พัฒนแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาของปลวกตัวเต็มวัยระยะต่างๆ ลักษณะรังของปลวก และการเจริญของปลวก ผลการศึกษาพบว่าปลวกเป็นแมลงสังคม มี 4 วรรณะ คือ ปลวกงาน ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดและขยันที่สุด มีหน้าที่สร้างรัง ดูแลนางพญาปลวก สร้างสวนราเป็นแหล่งอาหาร ปลวกทหาร หน้าที่คุ้มครองนางพญา รักษาความปลอดภัย ดุร้าย ปลวกราชา คือ แมลงเม่าตัวผู้ตัวอ่อนนิ่มสีน้ำตาล มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญาปลวก ส่วนใหญ่พบรังละ 1 ตัว ปลวกนางพญา ลำตัวอ่อนนุ่มสีขาวครีม ขนาดใหญ่ที่สุดความยาวเฉลี่ย 5 - 7 cm มีหน้าที่วางไข่ควบคุมสมาชิกในรังให้ทำงานตามหน้าที่ นางพญาปลวกจะอาศัยอยู่บริเวณศูนย์กลางรังในระดับพื้นดินแนวระนาบ