โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่อที่ใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์

  • รุจิรา คุ้มญาติ

  • เกล้าวจี เกตุแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญู

  • วนิดา ปานสมบัติ

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมากำจัดสิ่งเจือปนเพื่อนำมาใช้ใหม่ โดยได้แบ่งการทดลองเป็น 4 ขั้นตอน ตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐานและที่ใช้แล้ว พบว่าที่ใช้ แล้วจะมีสีดำ มีกลิ่นเขม่า ความเป็นกรดมาก ความหนืดน้อย รวมตัวกับสิ่งสกปรกได้ยาก ตอนที่ 2 นำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมากำจัดสิ่งเจือปนออกโดยใช้สารเคมีและขบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่น การกรอง การกลั่นลำดับส่วนและปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส จะได้ น้ำมันที่มีสิ่งเจือปนลดลง ตอนที่ 3 น้ำมันหล่อลื่นมาตรฐานและน้ำมันหล่อลื่นที่ปรับปรุงแล้วจากขั้นตอนที่ 2 จำนวน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร มาตรวจสอบ สี กลิ่น ค่าpH ความหนืด พบว่า น้ำมันหล่อลื่นที่ปรับปรุงแล้วมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน ตอนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องตัดหญ้า HONDA G 300 7 แรงม้าจำนวน 2 เครื่อง เติมน้ำมันอย่างละ 0.5 ลิตร ใช้เครื่องตัดหญ้าวันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ สังเกตการทำงานทุกครั้ง พบว่าการทำงานใกล้เคียงกันและเมื่อเปรียบเทียบราคาต้นทุนพบว่าน้ำมันหล่อลื่นปรับปรุงแล้วมีราคาถูกกว่า