โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาคุณภาพมูลนกกระทาให้เป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลพรรณ สุวรรณประเสริฐ

  • วรพร โพธิ์ศรี

  • เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประพัทธ์ เห-มาคม

  • สมปอง จันทราวุธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นกกระทา

  • ปุ๋ย

  • มูลสัตว์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำโครงงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพมูลนกกระทาให้เป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ทำได้ทดลองผลิตปุ๋ยจากมูลนกโดยแบ่งเป็น 3 สูตรคือ สูตร 1 มูลนกกระทา 50 กรัม ปุ๋ยเคมี 50 กรัม(3:3) สูตร 2 มูลนกกระทา 60 กรัม ปุ๋ยเคมี 40 กรัม(3:2) สูตร 3 มูลนกกระทา 75 กรัม ปุ๋ยเคมี 25 กรัม(3:1) ปุ๋ยที่พัฒนาสามารถผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ได้เป็นอย่างดีและสามารถอัดเม็ดได้ เมื่อทดสอบการสลายตัวของปุ๋ยเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า มีความสามารถสลายตัวได้ใกล้เคียงกันมาก การสลายตัวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เมื่อนำปุ๋ยที่พัฒนาขึ้นในสูตรต่างๆไปใช้กับพืชพบว่า พืชจะมีการเจริญเติบโตได้ดีโดยสูตร 1 (3:3)ใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีล้วนๆ สูตร 2 (3:2) สูตร 3 (3:1) พืชจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้มูลนกกระทาอย่างเดียว อีกทั้งยังทำให้คุณภาพของดินดีร่วนซุย เมื่อศึกษาต้นทุนการผลิตปุ๋ยทั้ง 3 สูตร พบว่าถูกกว่าการซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 มาใช้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์รวมกับปุ๋ยเคมีทำให้โครงสร้างของดินดีมากขึ้น และการเจริญเติบโตของพืชไม่ชงักอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง อีกทั้งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้