โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอเมืองและอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งการเพิ่มออกซิเจนในน้ำและสูบน้ำ ด้วยจักรบานออกกำลังกาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันทนา เลิศสุขเศรณี

  • ศักรินทร์ สุวรรณแผ่นผา

  • อรพรรณ ตันหรรษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญจนา บุญประสิทธ์

  • กันยา คงลำพูน

  • พิจิตต์ ยมหล้า

  • สำอางค์ ไม้ประดิษฐ์

  • สุดารัตน์ พึ่งตน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10(30) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์