โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์หาขนาดภาพและตำแหน่งภาพจากเลนส์นูน เลนส์เว้า กระจกนูน และกระจกเว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ดวงฤทัย รอดประเสิรฐ

 • วรรณอร ตั้งวงศ์ถาวรกิจ

 • อริยะ ศิริสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • วิชพล กัลยพฤกษ์

 • ศุภฤกษ์ คุ้มวณิชย์

 • สุดารัตน์ พึ่งตน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • กระจกนูน

 • กระจกเว้า

 • ภาพ อุปกรณ์

 • เลนส์นูน

 • เลนส์เว้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์หาตำแหน่งภาพ (ระยะภาพ = s` ) และขนาดภาพ (y`) จากเลนส์นูน เลนส์เว้า กระจกนูน และกระจกเว้า โดยทำการทดลองเปรียบเทียบวัสดุแทนลำแสง 3 อย่าง คือ เข็มร้อยมาลัย ลวดเคลือบ PVC และลวดอะลูมิเนียม ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการหาค่า s` และ y` เปรียบเทียบจากการคำนวณและการใช้อุปกรณ์ได้ผลดังนี้ คือ ใช้เข็มร้อยมาลัยแทนเส้นลำแสงมีประสิทธิภาพ 90 - 91 % ใช้ลวดเคลือบ PVC มีประสิทธิภาพ 95 - 96 % ใช้ลวดอะลูมิเนียมมีประสิทธิภาพ 98 - 100 % สรุปได้ว่าการใช้ลวดอะลูมิเนียมแทนเส้นลำแสงให้ประสิทธิภาพดีที่สุด สูงถึง 99 % และเมื่อนำไปทดลองใช้ในการเรียนของนักเรียนเรื่องทัศนอุปกรณ์เกี่ยวกับเลนส์และกระจก พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์เข้าใจดีมาก รองลงมาคือ เข้าใจดี