โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของแม่น้ำป่าสักและเพิ่มคุณภาพน้ำด้วยจักรยานออกกำลังกายติดเครื่องสูบน้ำและเครื่องบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันทนา เลิศสุขเศรณี

  • ศักรินทร์ สุวรรณแผ่นผา

  • อรพรรณ ตันหรรษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันยา คงลำพูน

  • ชัยศักดิ์ ตรีวิมล

  • พิจิตต์ ยมหล้า

  • วิระบูรณ์ ไพรสารี

  • สุดารัตน์ พึ่งตน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คุณภาพน้ำ ค่า DO

  • ค่า BOD

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำป่าสักเขตจังหวัดสระบุรี และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาของสภาพน้ำ และประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งการทดลองคือตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ (D.O,BOD) แบ่งเป็น 2 วิธีคือ ใช้วีธีของ Winkler และ วิธีของ HACH และวิเคราะห์หาความกระด้างของน้ำโดยเก็บน้ำตัวอย่างจากแม่น้ำป่าสัก การประดิษฐ์จักรยานเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำ มาเชื่อมติดกับโครงเหล็กด้านหลังของจักรยานแล้วปั่นในน้ำ ผลการทดลองพบว่าคุณภาพน้ำจากแม่น้ำป่าสักเมื่อวัดด้วยค่า D.O. พบว่ามีค่าต่ำลงในบางแหล่ง และ BOD แล้วพบว่ามีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งมีแนวโน้มน้ำอาจจะเน่าเสียในอนาคต เมื่อทดสอบความกระด้างของน้ำพบว่า น้ำในแม่น้ำป่าสักเป็นน้ำอ่อน-น้ำกระด้าง แต่แนวโน้มความกระด้างสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว เมื่อใช้จักรยานปั่นในน้ำพบว่าช่วยให้ออกซิเจนน้ำสูงขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับคือนำผลการวิเคราะห์นี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาน้ำเสียหรือเพิ่มคุณภาพน้ำได้ กระตุ้นให้ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบทราบข้อมูลเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาให้ทุกคนในชุมชนร่วมมือกันต่อไป