โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรักษ์น้ำกวง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพล แสงทอง

  • ศราวุฒิ สุภายอง

  • สูติจักร์ ยะเชียงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์ทอง รักงาม

  • ทวี สีวิจี๋

  • อุดมลักษณ์ ดวงลกดก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การดักไขมัน

  • คุณภาพน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำกวงโดยใช้สัตว์ขนาดเล็กในกลุ่มต่างๆ เป็นตัวบ่งชี้มลภาวะและออกแบบประดิษฐ์ถังดักไขมันเพื่อกรองน้ำทิ้งจากครัวเรือน อุปกรณ์ที่ใช้คือ คู่มือจำแนกพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยมีวิธีดำเนินการทดลองคือ ทำการสำรวจสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยในลำน้ำกวงแต่ละบริเวณ ได้แก่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกวง ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง , บริเวณฝายน้ำล้นบ้านวังตอน จ.ลำพูด , บริเวณส่วนสุขภาพ จ. ลำพูน และบริเวณบ้านวังไฮจังหวัดลำพูน จากผลการสำรวจพบว่า คุณภาพน้ำที่วัดได้แต่ละบริเวณอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยแหล่งน้ำจากบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกวงมีคุณภาพดีกว่าจุดอื่นๆ จากนั้นทำการศึกษาจุดอื่นๆ เพิ่มเติมคือ บริเวณต้นน้ำแม่น้ำกวง ณ บ้านแม่หวาน ,บริเวณบ้านท่าต้นกวาง และบริเวณปลายน้ำ ณ บ้านสบทา พบว่าบริเวณต้นน้ำแม่กวง ณ บ้านแม่หวานและบริเวณปลายน้ำ ณ บ้านสบทา มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ค่อนข้างดี เนื่องจากบริเวณกลางแม่น้ำเป็นแหล่งชุมชนคุณภาพน้ำจึงไม่ค่อยดี เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเมื่อ 20 ที่แล้วจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับลำน้ำกวง พบว่า ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำกวงสามารถใช้ประโยชน์จากลำน้ำกวงได้น้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้ในทางเกษตรกรรม จากนั้นจึงได้ออกแบบและประดิษฐ์ถังดักไขมัน โดยอาศัยหลักการความหนาแน่นของของเหลว เพื่อกรองและบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนก่อนที่จะระบายสู่ลำน้ำกวง ซึ่งมีผลทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม