โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูชาติ แพน้อย

  • บรรพต เปี่ยมถาวรพจน์

  • ปิยสุดา เริงทรัพย์

  • วิชัย ชื่นสมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p65

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปรากฏการณ์เรือนกระจก ชุดแบบจำลอง

  • แบบจำลอง ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองครั้งนี้มุ่งสร้างแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect) โดยเริ่มต้นทดลองด้วยชุดบุกเบิก ต่อมาปรับปรุงเป็นชุดต้นแบบ และสร้างเป็นชุดทดลอง"แบบจำลอง" ในแต่ละชุดจะประกอบด้วย ชุดทดลอง ชุดควบคุม และสภาวะแวดล้อมตามปกติ โดยภาพในชุดทดลองจะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าสภาวะปกตินำไปให้ได้รับความร้อนจากแสงแดดและแสงสปอตไลต์แล้วบันทึกอุณหภูมิของอากาศเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเก็บกักความร้อนของอากาศภายในชุดทดลองและชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่า ในภาวะที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปกติจะมีความสามารถในการเก็บกักความร้อน ได้ดีกว่าในสภาวะที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามปกติ แบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้