โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารปลาดุกระบบปลาสั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพงศ์ สุดเมือง

  • จตุรงค์ หมายแร่

  • ไพฑูรย์ มีขวด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p77

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาดุก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อให้ปลาได้รับอาหารตามความต้องการที่แท้จริงในแต่ละมื้อ ทำให้อาหารไม่เหลือจนเป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสีย ผู้ทำโครงงานจึงได้คิดค้นและออกแบบเครื่องให้อาหารปลาโดยใช้ปลาเป็นตัวเปิดสวิตซ์ เมื่อปลาหิวจะดึงเหยื่อปลอมซึ่งจะผูกติดกับไมโครสวิตซ์ มีผลทำให้สวิตซ์เปิดมีกระแสไหลเข้าสู่วงจรชุดควบคุมเวลา ซึ่งจะต่อกับมอเตอร์ทำหน้าที่ฉุดเกลียวหมุนพาอาหารลงมาสู่ท่อกระจายอาหาร 5 แฉก ทำให้อาหารกระจายออกมา แต่ละครั้งที่ปลาดึงเหยื่ออาหารจะถูกส่งออกตามเวลาที่ตั้งไว้และกลับไปดึงเหยื่อใหม่จนได้รับอาหารเพียงพอ ในแต่ละมื้อจะต้องตั้งให้ปลาดึงเหยื่อ 15-30 วินาที ในแต่ละบ่อจะใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของปลา ในการใช้เครื่องหว่านอาหาร พบว่า สภาพน้ำจะเสียช้ากว่าหว่านด้วยมือ ปลาจะมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่า