โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยรัตน์ บุษน้ำเพชร

  • ประมาณ พรดำเนินสวัสดิ์

  • ประไพ บุญรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านกัมมันต์

  • ยางรถยนต์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีคุณภาพจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว โดยทำการทดลองศึกษา 2 ขั้นตอนดังนี้คือ ตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการเผาถ่านจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและศึกษาการทดสอบคุณสมบัติของถ่านที่ผลิตได้ วิธีการเผาถ่านมี 3 วิธีคือ การเผากับอากาศโดยตรง การเผาในที่จำกัดอากาศ และการเผาใช้สลายตัวด้วยความร้อน ผลการศึกษาพบว่า การเผาวิธีที่ 3 จะได้ถ่ายที่มีการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มากที่สุดโดยใช้เวลาในการเผา 1 ชั่วโมง ส่วนการนำไปบำบัดน้ำเสียพบว่า ถ่านจากยางรถยนต์ไม่สามารถใช้บำบัดน้ำเสียได้ ตอนที่ 2 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของถ่านจากยางรถยนต์ที่เป็นถ่ายกัมมันต์ โดยใช้วิธีการทางเคมีและวิธีทางฟิสิกส์พบว่า วิธีทางเคมีซึ่งใช้การแช่ซิงค์คลอไรด์ ทำให้ถ่ายกัมมันต์มีคุณภาพในการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มากที่สุดมีค่าเท่ากับ 105 cm3 ต่อ 1 กรัมถ่าน ในการทดลองบำบัดน้ำเสียพบว่าสามารถใช้บำบัดน้ำเสีย คือ น้ำเสียจากส่าเหล้าและน้ำทิ้งจากบ้านเรือน โดยสามารถดูดกลิ่นและดูดสีของน้ำเสียทำให้น้ำเสียมีคุณภาพดีขึ้น