โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประไพ บุญรอด

  • วัลลภ บัวทอง

  • สมพงษ์ คงถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การบำบัดน้ำเสีย

  • อิเล็กโทรไลต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส วัสดุที่ใช้ได้แก่ แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นทองแดง สังกะสีและแผ่นสแตนเลส อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟแบบมีปากคีบ ถังพลาสติก ส่วนน้ำทิ้งที่ใช้ได้แก่ น้ำจากส่าเหล้า น้ำทิ้งจากโรงงาน และน้ำทิ้งจากบ้านเรือน วิธีการทดลอง นำน้ำส่าเหล้าแทนสารละลายอิเล็กโทรลิสโดยเทในกล่องพลาสติก แล้วใช้แผ่นทองแดงที่ทำจากโลหะ 4 ชนิด คือ ทองแดง สังกะสี อะลูมิเนียม และสแตนเลส ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าจุ่มในน้ำส่าเหล้า ซึ่งใช้แทนสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จากนั้นทำการผ่านไฟกระแสตรงจากหม้อแปลงไฟที่ความต่างศักย์ 12 โวลต์ แล้วทดลองเปลี่ยนขนาดของขั้วไฟฟ้าให้มีขนาดต่างกัน แล้วทดสอบระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ให้กับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และชนิดของน้ำเสียหลังผ่านการบำบัด ผลการทดสอบพบว่า ขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสมควรใช้ขั้วที่ทำจากอะลูมิเนียมทั้ง 2 ขั้ว เนื่องจากอะลูมิเนียมจะสามารถให้อิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าโลหะชนิดอื่นและระยะห่างระหว่างขั้วที่เหมาะสมคือ 2 cm. โดยใช้ขั้วไฟฟ้าที่มีขนาด 15 x 15 cm และใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความต่างศักย์ 12 โวลต์ ซึ่งชุดดังกล่าวนี้จะให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุดไม่ว่าน้ำเสียจะมาจากแหล่งใดก็ตาม และน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยวิธีนี้แล้วสามารถนำไปเลี้ยงปลาหางนกยูงได้