โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคอนกรีตผสมพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประมาณ พรดำเนินสวัสดิ์

  • ประวิทย์ พันธุ์ประชา

  • อนุรักษ์ บัวบังใบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คอนกรีต

  • พลาสติก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาทดลองนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาเป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีต พลาสติกใช้แล้วที่นำมาศึกษามี 4 ชนิดคือ ถุงพลาสติกป่น เม็ดพลาสติก ขวดพลาสติก ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และพลาสติกผสมจาก 3 ชนิดดังกล่าวในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 ผลการศึกษาพบว่า พลาสติกที่ใช้แล้วทั้ง 4 รูปแบบใช้เป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีตได้ โดยขวดพลาสติกตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ จะใช้เป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีตได้ดีกว่าถุงพลาสติกป่น ถุงพลาสติกป่นใช้ได้ดีกว่าเม็ดพลาสติกและอัตราส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสม จะใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อพลาสติกที่ใช้แล้วในอัตราส่วน 1 : 2 โดยปริมาตร ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อขวดพลาสติกที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ จะใช้อัตราส่วน 1 : 1 : 1 ถึง 1 : 1 : 3 โดยปริมาตร อัตราส่วนของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อถุงพลาสติกป่นจะเป็น 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกจะใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อเม็ดพลาสติกเท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร ถ้าใช้พลาสติกผสม 3 ชนิดดังกล่าวจะใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อพลาสติกผสมเท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร คอนกรีตที่หล่อได้จะทนต่อแรงอัด แรงกระแทกได้เป็นอย่างดี มีน้ำหนักลดลงและใช้ปูนซีเมนต์ในการหล่อน้อยลงด้วย