โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องMOTOR SPRAYER III

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กวินทร์ ทองทา

  • กิติพงษ์ ศิริวารินทร์

  • ชวลิต ศรีทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ ป้อมเสมา

  • มนชัย พงษ์หิรัญ

  • วีระศักดิ์ ประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • MOTOR SPRAYER III

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องพ่นยา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาจากการใช้เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงสะพายบ่าเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หนัก สั่นทำให้มึนศีรษะ ผู้จัดทำโครงงานจึงทดลองประดิษฐ์เครื่องพ่นยาแบบใช้ไฟฟ้า ที่น้ำหนักเบา ประหยัด สะดวกต่อการใช้งาน โดยทำการทดลองสร้าง 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 ประดิษฐ์เครื่องต้นแบบเรียกว่า MOTOR SPRAYER I ขั้นที่ 2 ปรับปรุงเครื่องต้นแบบเป็นเครื่องใหม่เรียกว่า MOTOR SPRAYER II ขั้นที่ 3 ปรับปรุงสร้างเครื่องพ่นยาแบบละอองน้ำเรียกว่า MOTOR SPRAYER III โดยปรับปรุงจากขั้นที่ 1 และ 2 ขั้นที่ 4 เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง MOTOR SPRAYER III เครื่องพ่นยา MOTOR SPRAYER III ที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้มอเตอร์ขนาดเล็กหมุนจานอะลูมิเนียมแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 cm ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 6 โวลต์ กระแส 1.08 แอมแปร์ อัตราการไหลของน้ำ 22.5 ลิตรต่อชั่วโมง ให้ละอองน้ำเฉลี่ย 232 จุดต่อตารางนิ้ว ใช้งานได้ 5 ชั่วโมงพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ต่อการประจุไฟ 1 ครั้ง ละอองน้ำที่ปรากฏบนใบพืชมีความสม่ำเสมอมากกว่าและประหยัดน้ำได้มากกว่าเครื่องชนิดเดิมถึงร้อยละ 27.5