โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาบกล้วยช่วยผักคะน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • จีรศักดิ์ อบอาย

 • ธนันต์ มั่นใจ

 • โยธิน บุญนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ประมวล อ่วมงาม

 • มนชัย พงษ์หิรัญ

 • วีระศักดิ์ ประดิษฐ์

 • ศรีณรงค์ พงษ์ประดิษฐ์

 • อุบลพงษ์ โดรณ

 • เมธี ภมรพิบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • กาบกล้วย

 • ผักคะน้า

 • ศัตรูพืช การป้องกัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืช หรือใช้เป็นปุ๋ยให้พืช มักก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โครงงานนี้จึงทำการศึกษาผลของกาบกล้วยน้ำว้า (ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ) ตำผสมน้ำแล้วนำไปใช้ป้องกันศัตรูทางใบและเร่งการเจริญเติบโตของผัก โดยนำกาบกล้วยน้ำว้าหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ 4 กิโลกรัม ตำแล้วผสมน้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้ 5 วัน จากนั้นนำไปรดผักคะน้าเว้นระยะ 3 วันต่อครั้ง ระหว่างเว้นช่วงรดน้ำด้วยน้ำเปล่า เปรียบเทียบผลกับชุดที่รดด้วยสารละลายปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ที่ใช้ปุ๋ย 150 กรัมละลายน้ำ 20 ลิตร ทำการทดลองวิธีเดียวกันกับน้ำผสมกาบกล้วย และได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารผสมกาบกล้วยกับน้ำในอัตราส่วนต่าง ๆ คือ 3, 4 และ 5 กิโลกรัม ผสมน้ำชุดละ 20 ลิตรตามลำดับ รดผักคะน้า 3 แปลง เปรียบเทียบการป้องกันศัตรูทางใบและการเจริญเติบโตของต้นคะน้าโดยสังเกตผลทุก 3 วัน ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้ หลังการทดลอง 18 วัน สารจากกาบกล้วยผสมน้ำอัตราส่วน 4 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ผลในการป้องกันศัตรูทางใบดีที่สุดถึง 100 % และหลังจากการทดลอง 30 วัน ต้นคะน้าที่รดด้วยสารจากกาบกล้วย มีความอวบสมบูรณ์ที่สุดมีความสูงเฉลี่ย 10.25 cm ใกล้เคียงกับการรดน้ำด้วยปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 11 cm