โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบุหงา"ยูคาลิปตัส"

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติกร จักรแก้ว

  • ธนพล แซ่ตั้ง

  • เศกสรรค์ กรมแสง

  • เอกพงษ์ แน่นอุดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรินทร์ รุ่งรัศมี

  • ศิรินทร์พร ชลารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บุหงา

  • ยูคาลิปตัส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของบุหงายูคาลิปตัส ในการดูดซับกลิ่นและไล่แมลงในบ้านเรือน มีจุดประสงค์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายโดยใช้ผลิตผลที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาแทนสารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การทดลองแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นของสารดูดกลิ่นชนิดต่าง ๆ โดยใช้ผู้ทดลองจำนวน 40 คน เพื่อดมกลิ่นแอมโมเนียที่เหลือจากการดูดซับกลิ่นในเวลา 120 นาที ผลปรากฏว่า ใบฝรั่งและใบยูคาลิปตัส มีประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นดีใกล้เคียงกัน จากนั้นได้มีการทดสอบด้วยเครื่องมือกระบวนการตรวจสอบทางเคมีเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นที่ระยะเวลาต่างกัน และได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นที่มีมวลเพิ่มขึ้น ตอนสองศึกษาประสิทธิภาพการฆ่ามด ปลวก และยุงของสารสกัดใบยูคาลิปตัสและใบฝรั่งที่ใช้น้ำและเอธิลแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย ปรากฏว่าสารสกัดจากใบยูคาลิปตัสที่ใช้เอธิลแอลกอฮอล์เข้มข้น 1,000 กรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการตายของมด ปลวก ยุง ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ใบฝรั่งไม่ส่งผลต่อการตายของมด ปลวก และยุง จากผลการทดลองทั้ง 2 ตอน นำมาประยุกต์ทำเป็นบุหงาดูดซับกลิ่นและไล่แมลง จากแบบสอบถามพบว่าผู้บริโภคนิยมยูคาลิปตัสผสมบุหงามากที่สุด