โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลกระทบของสารละลายปุ๋ยเคมีต่อการดำรงชีวิตของปลาตะเพียนขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินดาพร ปัสสาโก

  • ฐิติกมล นาชัยลาน

  • รตวรรณ ประวิรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรินทร์ รุ่งรัศมี

  • สุชาดา ลดาวัลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาตะเพียนขาว

  • ปุ๋ยเคมี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลกระทบของสารละลายปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของปลาตะเพียนขาว เพื่อศึกษาว่าความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 และสารละลายปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 (ยูเรีย) ที่ปริมาณเท่าใดมีผลต่ออัตราการตายของปลาตะเพียนขาว ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยใช้ปลาตะเพียนขาวอายุ 1 เดือน ในการทดลองแบบชีวะวิเคราะห์ในน้ำนิ่ง (Static bioassay) โดยให้ระดับความเข้มข้นต่างกัน ศึกษาอัตราการตายของปลาตะเพียนขาว พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณปุ๋ยมากขึ้นอาการของปลาตะเพียนขาวที่แสดงออกจะเห็นได้ชัดเรื่อย ๆ และหลังจากที่ปลาได้รับสารละลายปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 และ สารละลายปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 (ยูเรีย) ในระยะเวลามากขึ้น ทำให้ปลาตะเพียนขาวมีอาการผิดปกติและบางตัวก็ตายในระยะเวลาต่อมา หลังจากสังเกตลักษณะของปลาที่ตายพบว่ามีลักษณะหัวแดง ท้องเหลือง ลำตัวซีด ตาซีด จึงสรุปได้ว่าเมื่อปริมาณความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ยเคมีมากขึ้นเท่าไร ก็จะทำให้ปลาตะเพียนขาวมีอาการผิดปกติมากขึ้นและอาจทำให้ปลาตะเพียนขาวตายในที่สุด