โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคุณค่ามะขามไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทิมา ทองวล

  • รัตติกาล ทะหาร

  • สุรีย์ รัตนประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ในการนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พืชศึกษาหาความรู้ในการนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พืชที่นำใช้ในการศึกษาคือ มะขาม โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของมะขามมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ หลายชนิดและได้แบ่งศึกษาทดลองเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้คือ ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเมล็ดมะขามกับวัสดุอื่นในการทำกาว พบว่าสูตรที่เหมาะสมในการทำกาวเมล็ดมะขามมี 2 สูตรคือ ใช้ผงมะขาม : บอแรกซ์ : NaOH : น้ำในอัตราส่วน 1 : 0.5 : 1 : 20 และ 2 : 0.5 : 2 : 20 ส่วนผสมอีกสูตรหนึ่ง คือ ผงมะขาม : ผลชอล์ก : บอแรกซ์ : น้ำ ในอัตราส่วน 1 : 1 : 0.5 : 30 และ 1 : 2 : 0.5 : 30 ตอนที่ 2 ศึกษาระยะเวลาที่กาวแห้ง พบว่า กาวจากเมล็ดมะขาม เวลาแห้งจะใช้เวลามากกว่ากาวลาเท็กซ์และกาวแป้งเปียก ตอนที่ 3 ศึกษาหาคุณภาพของกาวเมล็ดมะขาม พบว่า กาวชนิดนี้สามารถติดโฟม กระดาษ ผ้า ไม้ กระจก และกระเบื้องได้คงทน ดึงออกจากกันยาก ตอนที่ 4 ทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะขาม พบว่า แป้งเมล็ดมะขามต่อกาวลาเท็กซ์ต่อแป้งมัน อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 1 : 2 : 0.5 สามารถปั้นตุ๊กตาเหมือนแป้งขนมปังได้ และได้ศึกษาหาอัตราส่วนของแป้งจากเมล็ดมะขามในการทำลูกอม พบว่าแป้งเมล็ดมะขาม ต่อ แบะแซ ต่อ น้ำตาล ต่อ น้ำ ในอัตราส่วน 2 : 1 : 2 : 1 จะได้ลูกอมที่ผู้ชิมชอบรสชาดร้อยละ 90 แต่ชอบสีและกลิ่นในระดับน้อย ตอนที่ 5 หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใบมะขามในการทำเซลล์ไฟฟ้าเคมี พบว่า ใบมะขามต่อน้ำในอัตราส่วน 50 : 200 สามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 41 มิลลิแอมแปร์ ซึ่งทำให้หลอดไฟ LED สว่างได้ ตอนที่ 6 หาอัตราส่วนของเนื้อมะขามในการทำน้ำสมุนไพร พบว่าใช้มะขาม 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 3 ลิตร ต่อ น้ำตาล 2 กิโลกรัม ต่อ เกลือป่น 1 ช้อนชา จะได้น้ำมะขามที่มีรสชาดอร่อย มีผู้ให้ความคิดเห็นชอบร้อยละ 95 โดยชอบกลิ่นระดับมากที่สุด ตอนที่ 7 หาอัตราส่วนของลูกอมเนื้อมะขามพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อมะขาม ต่อ แบะแซ ต่อ น้ำตาล ต่อ น้ำ คือ 1 : 1 : 2 : 2 มีผู้ให้ความคิดเห็นชอบร้อยละ 90 โดยชอบรสชาดอร่อย ชอบสีและกลิ่นในระดับ 4