โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์กระดาษผสมวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์จิรา อินทราธิราช

  • จิรัชญา ลอยมี

  • มนัส แสนงาม

  • อดุลยฤทธิ์ กันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) 82

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • วัชพืช ประโยชน์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป254/2539 ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษมีราคาแพง ต้องการผลิตกระดาษจากวัชพืชในท้องถิ่นผสมกระดาษเก่าในโรงเรียนที่มีมากมาย ทำให้ลดปริมาณวัชพืช ลดขยะและการลดการตัดไม้ทำเยื่อกระดาษ จึงทำโครงงานนี้เพื่อเปรียบเทียบชนิดของเส้นใยวัชพืชที่นำมาผสมกระดาษ โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมกระดาษเก่า ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ได้ และส่งเสริมรายได้ในท้องถิ่นโดยทดลองตอนที่ 1 หาปริมาณ NaOH ที่เหมาะสมในการทำกระดาษ พบว่าเยื่อไมยราบยักษ์ หญ้าคอมมิวนิสต์ ใช้ NaOH ร้อยละ 15 ส่วนเยื่อบอนใช้ร้อยละ 10 และ เมื่อนำเยื่อทั้งหมดมารวมกันใช้ จึงเห็นเยื่อจากกล้องจุลทรรศน์ได้ชัดเจนไม่สลายเยื่อ ตอนที่ 2 หาเวลาที่เหมาะสมในการต้มเยื่อไมยราบยักษ์ หญ้าคอมมิวนิสต์และบอนคือ 35 35 และ 15 นาที ทำให้มีการยืดเกาะระหว่างเนื้อเยื่อมีความเหนียวมากช่องว่างไม่มาก ตอนที่ 3 หาเวลาที่เหมาะสมในการแช่สารฟอกขาว พบว่าเมื่อใช้อัตราส่วนต่างกันลักษณะของเยื่อกระดาษต่างกัน อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 2:1 เมื่อผสมวัชพืช 2 ชนิดกับเยื่อกระดาษเรียบเหนียวเขียนตัวอักษรได้ เมื่อผสมวัชพืช 3 ชนิดกับกระดาษได้อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง กระดาษ : วัชพืช1:วัชพืช2:วัชพืช3 คือ 3:1:1:1 มีผิวเรียบ ทนแรงดึงได้ 5.00 นิวตัน ช่องว่างน้อย ความเหนียวมาก เขียนตัวอักษรได้ สามารถนำกระดาษที่ผลิตขึ้นทำผลิตภัณฑ์ได้มากมาย เช่น ห่อของขวัญ สมุด กล่อง ดอกไม้ ฯลฯ ทำให้ประหยัด ลดสภาวะแวดล้อมได้ดี