โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของลำน้ำแม่สา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรวรา ชัยเลิศ

  • นุชจิรา พงศ์จำรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย พ.ศ.2542 ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์