โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลกระทบจากสารไกลโฟเสทต่อใบของพืชใบเลี้ยงคู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ พรหมสงค์

  • พยุกา ลือแทน

  • สุภางคนา ถิรวุธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การกำจัดวัชพืช

  • พืชใบเลี้ยงคู่

  • สารไกลโฟเสท

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากสารไกลโฟเสทต่อใบของพืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงคู่ที่ทดลองคือต้นยางพารา ต้นกระเพราแดง ต้นดาวเรือง ต้นกระเจี๊ยบ ต้นเทียนทอง ต้นโกศล ต้นดอกเข็ม ต้นมันปู ต้นโป๊ยเซียน ต้นผักเหมียง ต้นมะม่วง วิธีการทดลองคือฉีดพ่นสารไกลโฟเสทที่ผสมกับน้ำในระดับความเข้มข้นต่างๆกัน กับต้นยางพาราเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดนอกจากนี้ก็ทดลองฉีดให้มีความหนาแน่นต่างๆกันโดยฉีดอยู่กับที่ อีกส่วนหนึ่งก็นำไปฉีดพ่นกับพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดอื่นๆ เช่นกันโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ฉีดไกลโฟเสทและชนิดไม่ฉีดผลการทดลองพบว่า สารไกลโฟเสทมีผลกระทบต่อใบของยางพาราคือ ทำให้ใบมีลักษณะเรียวและยาวกว่าปกติโดยสารไกลโฟเสทที่มีความเข้มข้นมากและมีความหนาแน่นมากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า ส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกับพืชประเภทไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดเท่านั้น พืชที่เป็นไม้ล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะทางใบเมื่อได้รับสารนี้นาน 1 สัปดาห์ก็จะตาย