โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบผลผลิตตะไคร้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร บัวทองดี

  • บุปผาทิพย์ บุญาสิทธิ์

  • พงศ์ธร ทองแสงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการแตกกอของตะไคร้ที่ใช้ปลูกตามจำนวน 1, 2, 3, 4 ต้น/หลุม ผลการทดลองปรากฏว่า การปลูกหลุมละ 1 ต้น ให้จำนวนต่อกอสูงสุดถึง 37 ต้น/กอ รองลงมาคือการปลูกหลุมละ 2 ต้น/กอ ให้ผลผลิต 22 ต้น/กอ หลุมละ 3 ต้น/กอ ให้ผลผลิตจำนวน 20 ต้น/กอ และหลุมละ 4 ต้นจะให้ผลผลิต 32 ต้น/กอ ตามลำดับ เมื่อนำผลที่ได้นี้มาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผลที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ