โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำแอลกอฮอล์แข็งจากเศษสบู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภัส มณีนัย

  • พิมพ์สิริ จันทร์เรือง

  • สุปราณี ธนพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงเดือน อติพลังกูล

  • ศรีไพร วงค์รินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เศษสบู่

  • แอลกอฮอล์แข็ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการผลิตแอลกอฮอล์แข็งด้วยเศษสบู่โดยนำเศษสบู่ที่เตรียมไว้จำนวน 0.5,1,1.5 ช้อนชาและแอลกอฮอล์จำนวน 30 ลบ.ซม.ใส่ลงไปในบีกเกอร์ นำบีกเกอร์ไปตั้งไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้ใส่น้ำรองบีกเกอร์ต้มจนเศษสบู่และแอลกอฮอล์เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน(ในระหว่างต้มคนด้วยแท่งคนของเหลว)ยกบีกเกอร์ลงเทของเหลวที่ได้ใส่แม่พิมพ์และรอจนแห้งใช้ไฟแช็คจุดที่แอลกอฮอล์แข็งจับเวลาตั้งแต่เริ่มจุดจนไฟดับ บันทึกผลและคำนวณหาค่าพลังงานความร้อนโดยใช้สูตร Q=ms( t จากผลการทดลองสรุปว่าเศษสบู่สามารถนำมาทำแอลกอฮอล์แข็งได้และมีปริมาณความร้อน 94 Cal แอลกอฮอล์แข็งที่มีอัตราส่วนเศษสบู่ 0.5 ช้อนชา : แอลกอฮอล์ 30 ลบ.ซม.มีปริมาณความร้อน 101 Cal มีคุณภาพดีที่สุด รองลงมาคือแอลกอฮอล์แข็งที่มีอัตราส่วนเศษสบู่ 1 ช้อนชา : แอลกอฮอล์ 30 ลบ.ซม.มีปริมาณความร้อน 126 Cal และแอลกอฮอล์แข็งที่มีอัตราส่วนเศษสบู่ 1.5 ช้อนชา : แอลกอฮอล์ 30 ลบ.ซม.มีปริมาณความร้อน 148 Cal ตามลำดับ