โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องBACILLUS กำจัดปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขัตติยาภรณ์ คำศิริรักษ์

  • จักรินทร์ สุขศรี

  • รุ่งนภา นิลรัตนโกศล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระ เฮ้งตระกูล

  • บุญชิด กระจายกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวก

  • แบคทีเรีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีกำจัดปลวก โดยใช้แบคทีเรียจำพวกบาซิลลัส วัสดุที่ใช้ได้แก่ วุ้นผง ยาฆ่าปลวก beef extract เปปโตน น้ำกลั่น สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ วิธีการทดลองโดย ทำการแยกเชื้อบาซิลลัสจากดิน ซึ่งมี 2 ชนิดที่ใช้ทดสอบ ตัวแรกคือบาซิลลัส cereus อีกตัวคือ บาซิลลัส thuringiensis โดยนำดินมาผสมกับน้ำกลั่น เลี้ยงให้โต จากนั้นทำการเลี้ยงด้วยอาหารซึ่งประกอบด้วย น้ำกลั่น beef extract และ เปปโตน นำมาผสมกันและทำการปรับค่า pH ให้เท่ากับ 7 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมล อีกวิธี ทำการเลี้ยงเชื้อในอาหารแข็ง จากนั้นนำไปทดสอบกับปลวกจำนวน 1,000 ตัวผลการทดลองพบว่าชุดที่ฉีดพ่นยาฆ่าปลวกที่มีตามท้องตลาดมีอัตราการตาย 100 % เช่นเดียวกับการฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลลัสทั้ง 2 ชนิดที่ได้ทำการทดลองโดยที่เชื้อบาซิลลัส thuringiensis ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกดีกว่าบาซิลลัส cereus