โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาชุดดักไขมันอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพยา สหพิทักษ์สิน

  • ศศิกาญจน์ เตชะบรรณะปัญญา

  • อัจฉรา วิศาลศิริกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิเชียร กันสิทธิ์

  • ศิริพร กิจจารึก

  • สายันต์ นุชอนงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย พ.ศ.2542 ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์