โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเผาขยะลดมลพิษในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลรัชต์ องค์วานิชกุล

  • ธรจุฑา หนูทรัพย์

  • สรธารา ทองต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิไลลักษณ์ กุลวงศ์

  • ระวีวรรณ ศรีมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เตาเผาขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเตาเผาขยะลดมลพิษในอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสารที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำส่วนของพืชบางชนิด เช่น ผักตบชวา นวมผักกระเฉด และใยบวบ ใช้เป็นตัวกรองสารพิษจากการเผาขยะ และตรวจสอบควัน หาค่าpH ที่เกิดขึ้น ผลการทดลองพบว่าผักตบชวาสามารถลดสารที่ก่อมลพิษจากการเผาขยะได้ดีกว่านวมผักกระเฉดและใยบวบ