โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดินน้ำมันจากวัสดุท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิวพร นาคะอินทร์

  • สราวัลย์ วิบูลย์อรรถกร

  • อรุโณทัย โปร่งอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงกมล โพธิอินทร์

  • นพรัตน์ ทาตะภิรมย์

  • รัชนี เลิศเกษม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์เพื่อทดลองทำดินน้ำมันโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยลดอันตรายแก่ผู้ใช้ อัตราส่วนผสมของดินน้ำมันสูตรต่างๆ ดีที่สุด คือ สูตรที่ 1 ใช้ดินสอพอง 110 กรัม ต่อ พาราฟิน 20 กรัม ต่อ น้ำมันเครื่อง 23 ลูกบาศก์เซนติเมตร และสูตรที่ 2 ใช้ดินสอพอง 120 กรัม ต่อ พาราฟิน 20 กรัม ต่อ น้ำมันมะกอก 23 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยดินน้ำมันสูตรที่ 1 มีคุณสมบัติและอายุการใช้งานใกล้เคียงกับดินน้ำมันทั่วไป เมื่อเทียบกับดินน้ำมันที่ผสมสีธรรมชาติจะให้สีที่อ่อนกว่าสีผสมอาหารแต่มีความปลอดภัยในการนำไปใช้มากกว่า และการใช้สีธรรมชาติในรูปสีผงจะทำให้อายุการใช้งานของดินน้ำมันนานกว่าการใช้สีธรรมชาติที่สกัดด้วยเอทานอล