โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานปั่นแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตะวัน ไขแสง

  • ทรงพล ศรีเภาเอี่ยม

  • มานิต งามเสงี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปั่นแห้ง

  • แรงสู่ศูนย์กลาง แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้น ลดกลิ่นเหม็นอับของเสื้อผ้าและลดปริมาณการใช้พลังงานจากไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย วิธีการทดลองคือ นำจักรยานมาถอดยางนอกยางในของล้อหลังจักรยาน ให้เหลือแต่ขอบเหล็กประกอบต่อกับถังที่ปั่นผ้า แล้วทำการทดลองโดยหาน้ำหนักสูงสุดของจักรยานปั่นแห้งที่สามารถรับได้ และเปรียบเทียบน้ำหนักของผ้าเปียกที่ลดลงโดยใช้จักรยานปั่นแห้งและถังสบัดแห้งของเครื่องซักผ้า ผลการทดลองพบว่าจักรยานปั่นแห้งสามารถทำให้เสื้อผ้าที่เปียกแห้งเร็วขึ้นได้ใกล้เคียงกับถังสบัดแห้งจากเครื่องซักผ้า และน้ำหนักสูงสุดที่จักรยานสามารถรับได้คือประมาณ 5 กิโลกรัม แต่น้ำหนักที่เหมาะสมคือประมาณ 2.5 – 3 กิโลกรัม