โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิติวัฒน์ วิสมล

  • พิพัฒน์ มั่งคั่ง

  • รวิวรรณ ทองหล่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเป็นประดิษฐกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนให้มอเตอร์ทำงานและหมุนเฟือง ลักษณะของเมล็ดข้าวโพดที่แกะได้ เมล็ดไม่มีการเสียหาย เศษผงจากซังข้าวโพดติดน้อย ใช้เวลาน้อยที่สุดเท่ากับ 1.34 นาที ปริมาณเมล็ดข้าวโพดที่แกะได้ 1.6 กิโลกรัม และประสิทธิภาพของเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดที่ผู้ประดิษฐ์ขึ้น สามารถแกะเมล็ดข้าวโพดได้ดี ปริมาณข้าวโพดไม่แตกต่างจากการใช้แรงงานคน ได้เมล็ดข้าวโพดที่สมบูรณ์ไม่เสียหาย