โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดูดเก็บน้ำยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพล ธัญลักษณากุล

  • ประกาศิต ล่องโลด

  • วิชญ์พล ดีวาสน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและประดิษฐ์เครื่องดูดเก็บน้ำยางโดยอาศัยหลักการเครื่องปั๊มแบบลูกสูบดูดอากาศออกจากถังเพื่อลดความดันอากาศภายในถังมีผลให้น้ำยางไหลเข้าสู่ถังเก็บขยาดความจุ 20 ลิตรมีการติดตั้งแบบสะพายหลัง มีคันโยกด้านข้าง เพื่อโยกลูกสูบให้ดูดอากาศออก จากการนำเครื่องเก็บน้ำยางไปใช้แล้วสำรวจประสิทธิภาพ พบว่า เครื่องเก็บน้ำยางสามารถลดเวลาในการเก็บน้ำยางได้ถึง 24 % ลดปริมาณน้ำยางที่เหลือในก้นถ้วยได้ 70 % ลดปริมาณขยะที่ติดมากับน้ำยางได้ 75 % และมีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเก็บน้ำยางได้สะดวกกว่าการเก็บด้วยมือ ไม่ต้อเสียเวลาในการกรองน้ำยาง