โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแลคเกอร์โฟมสีจากขี้เลื่อยไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยนาฏ นพรัตน์

  • สร้อยสุดา หนูเข็ม

  • สันติ นภนิภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวัฒน์ อุดมพันธ์

  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขี้เลื่อยไม้

  • แลคเกอร์การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แลคเกอร์โฟมสีจากขี้เลื่อยไม้ เพื่อการศึกษาการทำแลคเกอร์โฟมสีจากขี้เลื่อยไม้มาทำให้เกิดประโยชน์ด้านการเคลือบผิวไม้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาทดลองเปรียบเทียบอัตราส่วนของโฟมกับน้ำมันเบนซินที่เหมาะสม โดยใช้ปริมาณของน้ำมันเบนซินคงที่ คือ 10 ml และเพิ่มมวลของโฟมจนได้การผสมที่มีลักษณะหนืดคล้ายแลคเกอร์ในอัตราส่วนที่ต่างกัน พบว่า ความเข้มข้นของแลคเกอร์โฟมมีผลต่อการรักษาคุณภาพของเนื้อไม้ ยิ่งเข้มข้นมากก็ช่วยปกป้องผิวไม้ได้ดียิ่งขึ้น ทนต่อความร้อนได้ดี และทนต่อการซึมผ่านของน้ำ ตอนที่ 2 ศึกษาทดลองเปรียบเทียบสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้ 2 ชนิด (ขี้เหล็ก ยอป่า) โดยใช้ขี้เลื่อยชนิดต่างๆ มาสกัดด้วยตัวทำละลายเบนซิน แล้วนำไปผลิตแลคเกอร์โฟมตามอัตราส่วนที่เหมาะสม พบว่า ขี้เหล็กเมื่อนำมาทำแลคเกอร์จะได้สีเหลืองสดใส แต่เมื่อทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง สีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง และสีจากยอป่าได้สีเหลืองข้นเล็กน้อยทิ้งไว้ไม่เปลี่ยนสี ตอนที่ 3 ศึกษาทดลองประสิทธิภาพของแลคเกอร์กับผลิตภัณฑ์ไม้ โดยนำแลคเกอร์มาทาเคลือบผิวของบ้านไม้ไอศกรีม 1 ชุด อีก 1 ชุดทาด้วยแลคเกอร์ตามท้องตลาด พบว่า แลคเกอร์โฟมสีจากขี้เลื่อยไม้มีความเงางาม และมีสีที่แปลกตากว่าท้องตลาด