โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุอุ้มน้ำผสมปุ๋ยคอกรองก้นหลุมปลูกพืชบนดินทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรทิพย์ จันทร์สว่าง

  • รุ่งอรุณ ใจเอื้อ

  • เนวิกา ศรีเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สาธิกา โกติรัมย์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ป๋ยคอก

  • พืชวัสดุอุ้มน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุอุ้มน้ำผสมปุ๋ยคอกรองก้นหลุมปลูกพืชบนดินทราย เพื่อศึกษาวัสดุอุ้มน้ำต่างชนิดกันผสมปุ๋ยคอกรองก้นหลุมพืชในดินทราย โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของหญ้า ที่ใช้ทำวัสดุอุ้มน้ำรองก้นหลุมก่อนการปลูกพืชใช้หญ้า 5 ชนิด คือ หญ้ากินี หญ้ารังนก หญ้าแห้วหมู หญ้าตีนตุ๊กแก หญ้าพง โดยศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการและในกระถางที่มีดินทราย พบว่า หญ้ากินีสามารถอุ้มน้ำได้ดีที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาวัสดุอุ้มน้ำที่ดีที่สุดผสมปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ ใช้รองก้นหลุมก่อนการปลูกพืช ปุ๋ยคอกที่ใช้ผสมได้แก่ มูลโค มูลกระบือ มูลสุกร ศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการและในกระถางที่มีดินทราย พบว่า รากหญ้ากินีผสมมูลกระบือสามารถอุ้มน้ำได้ดีที่สุด ศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุอุ้มน้ำจากรากหญ้าที่ดีที่สุดผสมปุ๋ยคอกที่คัดเลือกแล้ววางตำแหน่งต่างกันในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ปุ๋ยคอกที่ใช้ผสมได้แก่ มูลโค มูลกระบือ มูลสุกร ปลูกพืช 3 ชนิด ได้แก่ ผัก ถั่วเขียว และมะละกอ ใช้เวลาในการปลูก 1 เดือน พบว่า วัสดุอุ้มน้ำรองก้นกระถางพืชที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุด คือ มะละกอ วัสดุอุ้มน้ำรอวางกลางกระถางพืชที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุด คือ ถั่วเขียว วัสดุอุ้มน้ำวางลึกจากหน้าดิน 2 เซนติเมตร พืชที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุด คือ ผักบุ้ง