โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำปลาหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ชูสุวรรณ

  • วิไลลักษณ์ ขันคามโภชน์

  • แนน พานทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • ภาวินี เลิศสำรวยพันธ์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำปลาการผลิต

  • หอยเชอรี่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำปลาหอยเชอรี่ เพื่อนำหอยเชอรี่ที่เป็นศัตรูของต้นข้าวมาใช้ประโยชน์และยังสามารถเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย ทำการทดลองเพียงการทดลองเดียวโดยนำหอยเชอรี่และปลากระบอกหมักทำน้ำปลาเปรียบเทียบกันและใส่สับปะรดเพื่อให้มีรสหวานและย่อยสลายเป็นน้ำปลาได้เร็วขึ้น พบว่าหอยเชอรี่ผสมสับปะรด มีสีที่คล้ายคลึงกับน้ำปลาที่เรานำมาประกอบอาหาร และได้ตรวจสอบหาโปรตีน พบว่า น้ำปลาที่หมักจากปลา มีโปรตีนมากที่สุด ตรวจหาปริมาณเกลือแกง พบว่า หอยเชอรี่ผสมสับปะรดมีปริมาณเกลือแกงมากที่สุด ดังนั้น หอยเชอรี่ผสมสับปะรดจึงมีรสชาติเค็มที่สุด แสดงว่าน้ำปลาที่หมักจากหอยเชอรี่ผสมสับปะรด สามารถนำไปประกอบอาหารได้จริง