โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันตภณ ยศศรี

  • ธนวัฒน์ ซิ้มเจริญ

  • นพดล บุญเขียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา ชูชั่ง

  • ธนภณ ธรรมรักษ์

  • สมภพ ซิ้มเจริญ

  • อรุณี มั่นทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนสำหรับบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ โดยทำการปั้มน้ำเข้าสู่ตัวกรองเศษอาหารและไขมัน สามารถควบคุมระดับน้ำไม่ให้ล้นโดยการปั้มน้ำออกอัตโนมัติเมื่อถึงระดับที่กำหนด จากการทดสอบเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยน้ำทิ้งจากการล้างจาน พบว่าคุณภาพของน้ำก่อนล้างจานมีสีขาวขุ่น มีกลิ่นโคลนเล็กน้อย อุณหภูมิประมาณ 34 องศาเซลเซียส ค่า pH เท่ากับ 8.0 และค่า DO เท่ากับ 7.0 เปรียบเทียบกับน้ำล้างจานหลังการบำบัดพบว่ามีสีขาว ความขุ่นลดลง มีกลิ่นโคลนลดลง อุณหภูมิประมาณ 33.6 องศาเซลเซียส ค่า pH เท่ากับ 7.0 และค่า DO เท่ากับ 8.2