โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารทดสอบฟอร์มาลินจากรากไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัชพร วิจยาภรณ์

  • วัชราภรณ์ ฤกษ์รัตนวราพร

  • อารยา เสรีพาณิชย์การ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • ศุภวรรณ งามแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟอร์มาลิน

  • รากไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาสารทดสอบฟอร์มาลินด้วยสารสกัดจากรากไม้และสารเคมีที่คุ้นเคย ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สารสกดัจกรากไม้ สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ความเข้มข้นของสารฟอร์มาลิน และอาหารทะเล พบว่า สารสกัดจากรากไม้สามารถนำมาทอสอบสารฟอร์มาลินได้เพราะสารสกัดจากรากไม้มีปฏิกิริยากับสารฟอร์มาลิน โดยทำให้สีเปลี่ยนแปลงไปโดยที่สารสกัดจากรากเงาะมีปฏิกิริยากับสารฟอร์มาลินเกิดเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ สารสกัดจากรากยอก รากฝรั่ง รากฝรั่ง และรากโพธิ์