โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเร่งการแตกตาของยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

  • จุฑามาศ นาคสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพาราการแตกตา

  • สารเร่ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการในการเร่งการผลิตยางตาเขียว โดยใช้สารเร่งจากธรรมชาติ และได้พบเห็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำน้ำคั้นจากขิงมาเร่งการแตกใบของพืช จึงคิดว่าน่าจะนำมาเร่งการงอกของตา(เร่งการแตกตา) ของยางพาราได้ ซึ่งทำให้ร่นระยะเวลาในการเพาะพันธุ์ยางตาเขียว จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า พืชที่สามารถเร่งการแตกตาขอโหระพาและผักหวานได้ดีที่สุด คือ ขิง จากนั้นทำการทดลองเปรียบเทียบการใช้สารสกัดของขิงสดมีประสิทธิภาพในการเร่งการแตกตาของต้นยางพาราดีกว่าการใช้สารสกัดจากขิงผลเล็กน้อย