โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องpH อินดิเคเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชามญชุ์ พิลึก

  • รัชนีวรรณ ปริปุนะ

  • สุรัสวดี ทรัพย์ขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • อินดิเคเตอร์ สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำกระดาษาอินดิเคเตอร์จากพืชท้องถิ่น โดยนำพืชที่ให้สีชมพู ได้แก่ ครั่ง เฟื่องฟ้า และกระเจี๊ยบ และเลือกพืชสีม่วงได้แก่ ดอกช้องนาง ผลก้างปลา และดอกอัญชัน นำมาสกัดน้ำของพืชแล้วนำกระดาษ 100 ปอนด์ กระดาษ 80 ปอนด์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษกรอง และกระดาษซับมัน ตัดตามรูปที่ต้องการ นำมาชุบในน้ำสีที่สกัดจากพืช แล้วนำไปผึ่งให้แห้งนำมาทดสอบกับสารมาตรฐานเพื่อหาค่า pH โดยกระดาษอินดิเคเตอร์ที่ได้จะมี 2 สีคือ กระดาษสีม่วงแกมน้ำเงิน และสีชมพู ถ้ากระดาษจากพืชเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีแดง แสดงว่าเป็นกรด ถ้าเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเขียวแสดงว่าเป็นเบส จากการทดลองพบว่า พืชที่ให้สีม่วงแกมน้ำเงินสามารถตรวจสอบเห็นผลชัดเจนที่สุดคือ ผลก้างปลา ดอกอัญชัน ดอกช้องนาง แต่ผลของผลก้างปลาและดอกอัญชันได้ผลดีคล้ายกัน ส่วนพืชที่ให้สีชมพูให้ผลชัดที่สุดคือ ครั่ง กระเจี๊ยบแดง เฟื่องฟ้า ส่วนพืชที่จะใช้ในการตรวจสอบความเป็นกรด-เบสคือ ครั่ง และผลก้างปลา ส่วนกระดาษที่ให้ผลชัดเจนที่สุดคือ กระดาษซับมัน