โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิฐมวลเบาประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวัตร ทีฆะพร

  • ปิยธิดา ขาวเหลือง

  • อนวัช สุขเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อผลิตอิฐมวลเบาจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติแต่ละชนิด โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 การทดสอบอุณหภูมิภายในอิฐ ตอนที่ 2 การทดสอบกำลังอัดของอิฐ ตอนที่ 3 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นการดูดซึมน้ำในอิฐแต่ละชนิด ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำอิฐ คือ ปูนซีเมนต์ : ทราย : น้ำ : หินฝุ่น หรือ 2 : 1 : 1 : 6 อิฐที่สามารถทนกำลังอัดได้มากที่สุด คือ อิฐที่มีปูนขาวเป็นส่วนผสม อิฐที่สามารถดูดซึมน้ำได้น้อยที่สุด คือ อิฐบล็อกแบบธรรมดา การดูดซึมน้ำเหมาะสำหรับการก่อสร้างคือ อิฐมวลเบาที่มีส่วนผสมของปูนขาว