โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไมยราบปราบศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤตยา อินทเชื้อ

  • นิภากร รักสกุลกานต์

  • วาสนา ศถิรวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์