โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องMachine for cleaning Air

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาภรณ์ เจียจันทร์พงษ์

  • นิจจารีย์ สังข์เรือง

  • พิมพ์ทัศน์ แสนจาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Cleaning Air

  • Machine

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Machine for cleaning Air ในปัจจุบันเชียงใหม่ได้มีฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนัก ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจของมนุษย์มากขึ้น เช่น เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากขึ้น เป็นอันตรายแก่ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และผู้ที่เป็นหอบหืด เป็นต้น ดังนั้นกลุ่มข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศอย่างง่ายที่ทำให้อากาศที่เราจะหายใจเข้าไปมีฝุ่นน้อยลง และในการทำเครื่องฟอกอากาศนี้มีขั้นตอนในการทดลองขั้นตอนที่หนึ่งคือ การทดลองประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ ขั้นตอนที่สองระยะเวลาเปรียบเทียบของเครื่อง machine for cleaning air กับเครื่องที่ใช้ในปัจจุบัน ในการทำเครื่องฟอกอากาศอย่างง่ายนั้นก็ได้อาศัยหลักการสร้างสนามไฟฟ้าแรงดันสูง ป้อนศักย์ลบให้กับเข็มปลายแหลม ทำให้ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กสูงที่บริเวณปลายแหลมและเมื่อโมเลกุลของอากาศมากระทบปลายนี้เข้า จะเกิดการแตกตัวของอากาศเป็นอะตอมเดี่ยว อะตอมเดี่ยวของออกซิเจนจะมีอิออนลบ อิออนลบจะถูกผลักดันจากปลายเข็ม ทำให้อะตอมของออกซิเจนเคลื่อนออกไปเรื่อยๆ ออกซิเจนตัวอื่นๆ ก็จะมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาที่ปลายเข็มอย่างต่อเนื่องแตกตัว และพุ่งหนีไปเรื่อยๆทำให้เกิดก๊าซโอโซน ก๊าซโอโซนจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์(Co) ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายให้เปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซน์(Co2)ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อเราปล่อยควันธูปเข้าไปในกล่องทดลองจึงทำให้ในกล่องทดลองนั้นมีอากาศที่มีลักษณะขุ่นๆ และมัวๆซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นลออองแต่พอหลังจากเครื่องฟอกอากาศทำงานอากาศในเครื่องทดลองใสขึ้นมาและควันจางลงฝุ่นละอองที่อยู่ในนั้นก็ตกลงมาเป็นตะกอนที่ก้นปล่อง นอกจากก๊าซต่างๆ ในอากาศแล้ว พวกฝุ่นละออง ควัน เชื้อโรคต่างๆ ที่ล่องลอยในอากาศจะถูกผลักดันจากสนามไฟฟ้าสถิตให้ตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว ผลก็คือจะได้อากาศที่เราหายใจเข้าไปจะมีปริมาณฝุ่นละอองและเชื้อโรคในอากาศลดน้อยลงเครื่องฟอกอากาศสามารถที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองตกตะกอนลงและทำให้ฝุ่นละอองตกตะกอน ทำให้อากาศมีความใสและบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น