โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคั้นกะทิแบบประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนัดดา เทียนสันต์

  • วีรพันธ์ จันทร์เนตร

  • เกษณีย์ เชี่ยวชาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทนง ขันธ์บุญ

  • วินัย เกียรติอดิศร

  • ไพฑูรย์ น้อยสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กะทิ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัด โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ ตอนที่1 ออกแบบเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัดให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่2 หาประสิทธิภาพของเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัด ตอนที่3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัดกับเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบอื่นๆ จากการทดลองได้เปรียบเทียบวิธีการคั้นน้ำกะทิ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่1 ใช้เครื่องคั้นน้ำกะทิที่ประดิษฐ์ได้ปริมาณน้ำกะทิ 786.67 ลูกบาศก์เซนติเมตร รองลงมาคือ กลุ่มที่ 2 ใช้มือในการคั้นน้ำกะทิได้ปริมาณน้ำกะทิ 538.67 ลูกบาศก์เซนติเมตร และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มที่3 ใช้แม่แรงในการคั้นน้ำกะทิได้ปริมาณน้ำกะทิ 410 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถสรุปได้ว่าในกลุ่มที่1 ซึ่งใช้เครื่องคั้นน้ำกะทิที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้ปริมาณน้ำกะทิมากที่สุด