โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการรักษาดอกมะลิให้คงทน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันจิรา เพิ่มพลอยทรัพย์

  • ชลธิชา เสนาะจิตร

  • วารุณี เรืองศรีไพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย เกียรติอดิศร

  • สมบูรณ์ แสงประเสริฐ

  • เพียงเพ็ญ นิลเนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์