โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคัดแยกดอกมะลิอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดา จันทาทอน

  • ศศิกานต์ ไกรสังข์

  • อารียา บัวนาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกมะลิเครื่องคัดแยก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้มีการประดิษฐ์เครื่องคัดแยกดอกมะลิ โดยอาศัยหลักการทดงานของมอเตอร์ด้วยการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล โดยมีการออกแบบ 2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ออกแบบสิ่งประดิษฐเครื่องแต่ละโมเดล (ใช้มู่เลย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม./ มู่เลย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ตอนที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกอกมะละกับการคัดแยกด้วยมือ เป็นการประหยัดเวลาในการคัดแยกขนาดของดอกมะลิประหยัดเวลาในการร้อยมะลิเป็นการเพิ่มผลตอบแทนของเกษตรกรและสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องคัดแยกขนาดของเมล็ดพืชชนิดอื่น ๆ ได้