โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถาดวิเศษกันมด (The Magic Ant Protective Tray)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผสุวดี บุบผา

  • สุรีรัตน์ บัวหอม

  • อิชยา ชตะเสวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการประดิษฐ์ถาดใส่อาหารที่ทำให้มดไม่ขึ้นอาหารจากเปลือกไข่ไก่ ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนในการผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่เผาป่นแล้ว 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับกาวลาเท็กซ์ 150ลูกบาศก์เซนติเมตร รวมกับน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร นวดให้เข้ากันเลียนแบบเครื่องปั้นดินเผาจะได้ถาดสำรับกับข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือมดไม่ขึ้น เปลือกไข่ไก่ที่นำมาเผาไฟจะทำให้เกิดธาตุใหม่ 5ธาตุ คือ ฟอสฟอรัส กำมะถัน ซิลิคอน อะลูมิเนียม โพแตสเซียม ประกอบกัน หลังจากการเผาจะมีกลิ่นเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นผลทำให้มดไม่ชอบจึงไม่เข้าใกล้