โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษถนอมสายตาจากชานอ้อย (Light Reduction Paper eyes from Bagasse)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนันต์ ธีรกิจไพศาล

  • วฐิตา พยัฆกูล

  • ศิรประภา มิ่งมณีวฐิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ชานอ้อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้คิดที่จะผลิตกระดาษถนองสายตาจากวัสดุเหลือใช้จากชานอ้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระดาษถนอมสายตาจากชานอ้อยที่มีคุณสมบัติลดการเกิดอาการปวดตาเนื่องจากการอ่าน ในขั้นตอนการทดลองนั้น ผู้จัดทำได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของกระดาษถนอมสายตา Green Read ตามท้องตลาดทั่วไป เพื่อนำคุณสมบัติที่ตรวจสอบได้ เป็นแนวทางในการผลิตกระดาษจากชานอ้อยให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกระดาษถนอมสายตา Green Read ในการทดลองขั้นต่อไป ได้ทำการทดลอง เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการต้มเยื่อ หรือฟอกสี สุดท้าย จึงทำการเปรียบเทียบกระดาษถนองสายตาจากชานอ้อยกับกระดาษถนอมสายตา Green Read โดยนำกระดาษที่ผลิตได้ทั้งหมดมาวัดความหนาด้วยไมโครมิเตอร์