โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดสำโรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุปผา พงศ์ชนะ

  • พชร ศรีนวลขาว

  • ภาณุมาศ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เมล็ดสำโรง การสกัด

  • ไบโอดีเซล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสม เพื่อศึกษาอายุของเมล็ดสำโรงที่เหมาะสมเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเมล็ดสำโรงที่เหมาะสม ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเมล็ดสำโรง/ตัวทำละลายเฮกเซนในการสกัดน้ำมันให้ได้ปริมารมากเปรียบเทียบปริมารน้ำมันจากเมล็ดสำโรงที่สกัดแบบไม่ใช้ความร้อน และใช้ความร้อน เพื่อศึกษาการนำน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดสำโรงไปใช้ทาผลิตภัณฑ์จากผลมะพร้าวและกะลามะพร้าว เพื่อศึกษาการนำน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดสำโรงที่ปรับปรุงคุณภาพไปใช้ประโยชน์ทำเชื้อเพลิง ผลการศึกษาพบว่า ตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสำโรงให้ได้น้ำมันมากที่สุด คือ ตัวทำละลายเฮกเซน อายุของผลสำโรงที่เหมาะสมต่อการนำมาสกัดน้ำมันให้ได้ปริมาณมากที่สุดคือ เมล็ดสำโรงสุก น้ำมันที่ได้มีสีน้ำตาลอมแดงอัตราส่วนที่เหมาะสมของเมล็ดสำโรง/ตัวทำละลายเฮกเซนในการสกัดน้ำมันได้ มากที่สุดตั้งแต่ อัตราส่วน100 g./เฮกเซน 150-200 cm3 จะได้เปรียบเทียบปริมาตรที่สกัดแบบไม่ใช้ความร้อนและใช้ความร้อนพบว่าสกัดโดยใช้ความร้อนโดยอบเมล็ดสำโรงจะได้ปริมาณน้ำมันไบโอดีเซลมากที่สุด 3.8 cm3 จะได้น้ำมันจากเมล็ดสำโรง 100g. หรือเมล็ดสำโรง 1 kg. จะสามารถนำมาสกัดน้ำมันได้ ประมาณ 350-380 cm3 ลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลอมแดง เมื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพผ่าน กระบวนการทรานส์เอสเทอริซิฟิเคชั่น ได้น้ำมันไบโอดีเซล ที่มีสมบัติดีขึ้นเช่น จุดไฟติดดี ให้เปลวไฟสีส้ม สามารนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ตั้งแต่ทำเชื่อเพลิงใส่ในตะเกียง และเป็นส่วนผสม ในการทำเชื้อเพลิงแข็ง นำไปทาเคลือบผลิตภัณฑ์จากผลมะพร้าวและกะลามะพร้าวได้เป็นมันเงาสวยงาม