โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านจากฝักราชพฤกษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลิตา รัติโชติ

  • ณัฐริษา ภาเสโร

  • สุกัญญา รัตนวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่าน การผลิต

  • ราชพฤกษ์ ฝัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเผาถ่านจากฝักราชพฤกษ์ เพื่อนำถ่านจากฝักราชพฤกษ์มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง เพื่อนำถ่านจากฝักราชพฤกษ์มาปรับปรุงคุณภาพเป็นถ่านกัมมันต์ เพื่อนำผงถ่านกัมมันต์จากฝักราชพฤกษ์มาทดสอบการดูดซับโลหะหนัก เพื่อนำผงถ่านกำมันต์จากฝักราชพฤกษ์มาทดสอบการดูดกลิ่นก๊าซแอมโมเดีย ผลการศึกษาพบว่าฝักราชพฤกษ์สุก เมื่อนำมาเผาถ่านจะได้มวลถ่านมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 27.50 ของมวลสด เป็นถ่านเนื้ออ่อนบางกรอบ เมื่อนำไปก่อไฟจะลุกไหม้ติดดีมากให้เปลวไฟสูงกลายเป็นขี้เถ้าอย่างรวดเร็ว จัดเป็นถ่านคุณภาพต่ำ จึงต้องปรับคุณภาพถ่านโดยการผสมกาวแป้งเปียกและอัดเป็นแท่ง จะได้ถ่านที่มีคุณภาพดีขึ้น แข็งติดไฟได้ผลดีเปลวไฟต่ำไม่กระชาก จึงใช้ในการปิ้งย่างได้ดี การนำถ่านมาปรับปรุงคุณภาพทางเคมี ช่วยให้รูพรุนของผงถ่านค่อนข้างกว้างขึ้นมานำมาใช้ประโยชน์ในการดูดสีและกลิ่นดูดซับโลหะหนักได้ดี และผลจากการทดลองนำถ่านราชพฤกษ์มาใช้ดูดซับเลดไนเตรต และดูดก๊าซแอมโมเนีย พบว่าได้ผลดีใกล์เคียงกับถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขายในท้องตลาดแสดงว่าถ่านกัมมันต์จากฝักราชพฤกษ์ ใช้ทดแทนถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขายในท้องตลาดได้ดี